Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website coronalocatie.nl en haar onderliggende pagina’s en subdomeinen.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van coronalocatie.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden (Zoals bijvoorbeeld het RIVM), kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer coronalocatie.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door coronalocatie.nl worden aanbevolen. coronalocatie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door coronalocatie.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Voor het goed functioneren van de website zijn we afhankelijk van gegevens die de overheid beschikbaar stelt (bijvoorbeeld het RIVM). Op het moment dat deze gegevens niet meer beschikbaar zijn kunnen we het goed functioneren van de website niet meer garanderen. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het niet meer functioneren van de website van de hand.

Informatie gebruiken

Coronalocatie.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van coronalocatie.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Coronalocatie.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Cookies

Coronalocatie.nl houdt cookies bij voor verschillende doeleinden. De belangrijkste doeleinden zijn het analyseren van bezoekersstatistieken en het tonen van (gepersonaliseerde) advertenties. Zie voor meer details ons cookiebeleid.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons bereiken via [email protected]

Team coronalocatie.nl / coronalocator.online
Uppermoor BV, KvK 80332692
Achterweteringseweg 13, 3738MB, Maartensdijk.

Met vriendelijke groet,
Pieter-Frank van Boven en André van der Veen